HİZMETLERİMİZ

 • İşyerlerinin çalışan sağlığı ve güvenliği açısından ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara uygunluk denetimlerinin yapılması, işyerindeki mevcut sistemin incelenerek, ayrıntılı analiz sonuçlarının yönetime raporlanması.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin (genel ve meslek) tüm çalışanlara ve katılımcılara sertifikalandırılması.
 • Yangın güvenliği eğitimleri sertifikalandırma, yangın söndürme ve tahliye tatbikatlarının sağlanması.
 • İşyerlerinin risk tayini, analiz ve değerlendirilmesinin yapılması, risklerin bertaraf edilmesi amacıyla önlemlerin sağlanması, kontrolü, dökümantasyonu.
 • İşyerinin acil durum planının hazırlanması, acil durum ekiplerinin oluşturulması, bütün çalışanlara ve kriz masası üyelerine muhtemel acil durumlar için eğitimlerinin verilmesi.
 • Kimyasal maddeler yapılan çalışmalara yönelik ilgili yönetmeliğe göre "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarla Acil Durum Planı"nın hazırlanması.
 • İşyeri yapısal şartları mevzuata uygun hale getirilmesi için revizyon çalışmalarının yapılması.
 • İşyerindeki kullanılan her türlü makine, ekipman, araç, gereç, malzeme ve hammedelerinin mevzuata uygun olarak mesleki risklerinin azaltılması yönünde çalışmalar yapılması.
 • İşyeri sağlık hizmetleri mevzuatının istediği şekilde işyeri hekimiyle birlikte organizasyonu ve takibi.
  • Periyodik sağlık muayeneleri
  • Portor muayeneleri
  • Hijyen eğitimi
  • İlk yardım eğitimi alınmasının sağlanması, işitme (Odiogram) testi, solunum testi(sft), akciğer grafisi, kan testlerinin yapılmasının sağlanması.
 • İşyerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin hazırlanması.
 • Bütün makineler ve kullanılan ekipmanlar için iş güvenliği talimatının hazırlanması. İşlere ve kullandıkları ekipman/makinelere yönelik iş güvenliği talimatlarının hazırlanması, okutulması, imzalanması.
 • Bütün makineler için makine acil kartlarının hazırlanması. Planlı bakım prosedürlerinin oluşturulması.
 • İşyerinde yapılan işlerin niteliklerine uygun kişisel koruyucu ekipmanların tespiti ve uluslararası standartlara uygun şekilde temininin sağlanmasına yönelik danışmanlık sağlanması.
 • İş güvenliği işaret ve levhalarının ve acil durum levhalarının tespiti ve ilgili yönetmeliğe uygun şekilde teminin sağlanması.
 • İşyerinin periyodik denetiminin sağlanması amacıyla işyerine yönelik check-list formlarının hazırlanması. Haftalık periyotlarla check edilmesi, üst yönetime raporlanması.
 • İşçi özlük dosyalarının denetimleri yapılması, eksiklikleri tamamlanarak mevzuata uygun hale getirilmesi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun teşekkülü, kurul üyelerinin görev tanımlarının yazılı yapılması, eğitimlerinin verilmesi ve aylık toplantıların düzenli olarak yapılmasının sağlanması.
 • Her türlü hizmet alımıyla ilgili (yemek, servis, taşeron, yükleme-boşaltma vs.) sözleşmelerinin İSG mevzuatına uygun olması.
 • Elektrik personeli, bakım personeli ve diğer teknik işlere yönelik İSG el kitapçığının hazırlanması.
 • Kullanılmakta olan bütün kimyasallar için Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) hazırlanması. Kullanılan kimyasallara yönelik personel bilgilendirme eğitimi.
 • Yapılan bütün çalışmaların belli bir yazılı prosedür düzeni içine gerçekleşmesi için her birim için form niteliğinde imza tasdikli dökümantasyonların (İş emri formu, kaynak izin formu, yüksekte çalışma izin formu vs.) hazırlanması, dosyalanması ve arşivinin sağlanması.
 • Gece postalarında yapılan çalışmaların izlenmezi, denetimlerinin yapılması, sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla gece çalışmaları yapılarak raporlandırılması.
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yasal izilerin alınması, bildirimlerinin yapılması, takibi.
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuat danışmanlığı yapılması